Search
English
All Categories
    Menu Close

    UPS by Type

    เครื่องสำรองไฟ UPS มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซึ้อตามลักษณะการใช้งานตามความเหมาะสมของผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันเครื่องสำรองไฟ UPS ที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ Tower Models และ Rack-Mount

    • รูปทรง Tower Models นั้น จะมีลักษณะเป็นเคสวางที่พื้น, โต๊ะ หรือชั้นวาง บางรุ่นก็มีรูปทรงคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มักเป็นรุ่นที่ใช้งานคู่กับ Desktop Computer หรือ Workstation เป็นต้น
    • รูปทรง Rack-Mount นั้น มักออกแบบมาเป็นแนวนอน และสามารถใช้ติดตั้งบนตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้ โดยวัดไซส์จากความสูง ตั้งแต่ 1U ถึง 12U (1U = ประมาณ 4.5 ซม.) มักนิยมใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ Network ต่างๆ อย่าง Switch หรือ Access Point เป็นต้น